Compliance program


Společnost AutoESA a.s. zavedla Compliance program jako ucelený systém jednání společnosti a jejich zaměstnanců v souladu s právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi a na morálních a etických zásadách.

Cílem Compliance programu je definovat a prokázat, že AutoEsa a.s. přijala a zavedla dostatečná preventivní a kontrolní opatření, která směřují k zamezení nebo zabránění protiprávnímu jednání manažerů a zaměstnanců společnosti.

AutoESA a.s. tímto přijatým Compliance programem deklaruje svůj postoj, že je pro společnost nepřípustné tolerovat jakoukoli formu jednání a trestné činnosti či neetické činnosti, která by jí mohla být přičítána jako činěná v jejím zájmu nebo v její prospěch, a to zejména pak trestná činnost, která je podřazena pod ustanovení Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Jakékoli takové jednání je naprosto nepřípustné a je v přímém rozporu se základními cíli a zájmy společnosti a jejího vedení.

Součástí Compliance programu je i Etický kodex – dokument vymezující rámec chování zaměstnanců při jednáních s kolegy, zákazníky, obchodními partnery a třetími stranami. Vymezuje typové konfliktní situace vznikající při činnosti společnosti, se kterými se její zaměstnanci a další osoby mohou setkat jako s etickými dilematy (střet zájmů, nakládání s osobními a obchodními informacemi atd.), přičemž představuje zásady a pravidla, jak takovým situacím předcházet. A pokud takové situace nastanou, jak se v nich správně zachovat, a jaký přístup k nim zaujímá naše společnost.

Etický kodex obsahuje následující pravidla:

1. Vztah vůči státu a občanské společnosti

 • AutoESA a.s. veškeré své oficiální dokumenty uchovává v souladu s příslušnou legislativou, dbá zejména řádné ochrany účetních dokladů.
 • AutoESA a.s. vede účetnictví tak, aby vždy obsahovalo pravdivé a přesné informace o hospodaření. AutoESA a.s. řádně a včas platí daně a vyvaruje se jakýchkoli jednání, která by mohla být považována za daňový únik. Hrazení dalších zákonem stanovených povinných plateb považuje AutoESA a.s. za samozřejmé.
 • AutoESA a.s. zcela odmítá dětskou a nucenou práci. Stejně tak nebude praktikovat žádné formy vykořisťování či otrokářství anebo postupy, které by omezovaly volný pohyb zaměstnanců.
 • AutoESA a.s. aktivně spolupracuje s orgány veřejné moci; vždy jim včas poskytuje relevantní úplné a pravdivé informace. AutoESA a.s. rovněž dobrovolně v přiměřeném rozsahu zveřejňuje informace o své činnosti a svých aktivitách, zejm. na svých webových stránkách; s veřejností komunikuje prostřednictvím určených osob otevřeně a transparentně.
 • AutoESA a.s., její zaměstnanci a odpovědné osoby se chovají tak, aby nevznikaly žádné ekologické škody. Současně zaměstnanci a odpovědné osoby třídí odpad a při svých pracovních postupech chrání životní prostředí.
 • AutoESA a.s. podle svých schopností a možností podporuje dobročinné aktivity. Stejně tak sponzoruje charitativní akce či záležitosti s obecně prospěšným účelem.

2. Vztah vůči zákazníkům

 • AutoESA a.s., jakož i její jednotliví zaměstnanci a odpovědné osoby vždy odvádějí kvalitní a profesionální práci tak, aby byli zákazníci spokojeni. AutoESA a.s. odvádí vysoce kvalitní služby, za něž plně odpovídá.
 • AutoESA a.s. jedná tak, aby nepoškodila zákazníky.
 • AutoESA a.s., její zaměstnanci a odpovědné osoby při nabízení svých služeb zákazníkům sdělují pravdivé informace, podané dostatečně srozumitelnou formou. Stejným způsobem rovněž odpovídají na všechny dotazy zákazníků. AutoESA a.s. se nedopouští klamavé reklamy.
 • AutoESA a.s. pravdivě informuje zejména o ceně nabízených vozidel, stavu ujetých km nabízených vozidel, technickém stavu nabízených vozidel, původu nabízených vozidel, financování koupě nabízených vozidel, slevových akcích atd.
 • AutoESA a.s. sleduje judikaturu a rozhodování soudů a správních a kontrolních orgánů v oblasti prodeje motorových vozidel a s ním souvisejících služeb.
 • AutoESA a.s. plní své povinnosti vyplývající z právního řádu a brání se přijímat závazky, které nebude schopna dodržet.
 • AutoESA a.s. se zavazuje, že bez souhlasu zákazníků nezveřejní, pokud právní předpisy nestanoví jinak, důvěrné informace o nich.
 • AutoESA a.s., její zaměstnanci a odpovědné osoby vždy jednají se zákazníky zdvořile a vstřícně, korektně a s náležitou odbornou péčí.

3. Vztah vůči obchodním partnerům

 • AutoESA a.s., její zaměstnanci a odpovědné osoby jednají se svými obchodními partnery rovněž profesionálně a korektně a budují vzájemnou důvěru.
 • AutoESA a.s. důsledně plní dohodnuté smluvní podmínky a brání se přijímat závazky, které nebude schopna dodržet.
 • AutoESA a.s. zachovává obchodní tajemství a respektuje důvěrnost informací o svých obchodních partnerech.
 • AutoESA a.s. při výkupu vozidel usiluje o získání maxima informací o vozidlech a usiluje o jejich ověření.

4. Vztah k zaměstnancům

Vedení AutoESA a.s.:

 • plně respektuje práva svých zaměstnanců a uznává jejich soukromí, osobní hodnoty a potřeby,
 • aktivně zpřístupňuje všechny informace, které by zaměstnanci měli vědět či ke své práci potřebují znát,
 • aktivně podporuje pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců,
 • plynule poskytuje adekvátní a motivující pracovní prostředí a dbá na zachování jeho důstojnosti,
 • dobrovolně poskytuje přiměřený prostor svým zaměstnancům, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji AutoESA a.s. a mají zájem se účastnit rozhodování,
 • řádně zabezpečuje potřebnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • přijímá nové zaměstnance na základě nezmanipulovaných výběrových řízení; zaměstnanci jsou přijímáni podle své kvalifikace, svých schopností a dovedností,
 • spravedlivě odměňuje své zaměstnance za odvedenou práci a dle svých možností poskytuje zaměstnanecké benefity.

Zaměstnanci vůči sobě navzájem:

 • se chovají ke svým kolegům s úctou, vzájemně respektují svá práva a neobtěžují je nepřípustnými návrhy; kouření je dovoleno jen na vyhrazených místech,
 • respektují názory druhých, jakož i komunikují mezi sebou navzájem přátelsky,
 • nadřízení se vyvarují jakéhokoli šikanování zaměstnanců; to platí i pro podřízené vůči svému nadřízenému,
 • nadřízení svým podřízeným důvěřují, ukládají jim jasné a dosažitelné cíle a podporují v nich pocit zodpovědnosti.

 

Zaměstnanci jsou povinni odmítnout jednání či činnost, kterou by mohli spáchat trestný čin, dopustit se porušení právních předpisů či vnitřních norem AutoESA a.s.

Porušení norem Etického kodexu ze strany zaměstnanců bude považováno za porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ke společnosti AE.

Společnost AutoESA a.s. má jmenovaného zaměstnance z nejvyššího managementu do pozice Compliance officera, který má pravomoci a nástroje k řízení a správě Compliance programu. Je zodpovědný za zavedení a dodržování Compliance programu do společnosti a vyřizování oznámení protiprávního či nekorektního jednání prostřednictvím Etické linky.

Za účelem možnosti nahlásit podezření z porušení Etického kodexu se zřizuje Etická linka AutoESA a.s., ve formě formulářového dotazu na webové prezentaci www.autoesa.cz, na kterou lze zasílat elektronické zprávy. Do podnětu má oznamovatel zejména uvést: popis jednání, kdy k jednání došlo, v čem spatřuje závadnost jednání, dotčený organizační útvar. Pokud bude chtít být vyrozuměn o závěru, uvede také své jméno a kontakt pro zaslání informace. Příjemcem podnětu bude vždy a jenom Compliance officer, který každý podnět řádně prověří a v případě zanechání kontaktních údajů informuje oznamovatele o postupu řešení podnětu.

V případě oprávněných stížností, bude AutoESA a.s. usilovat o zajištění vhodné nápravy a přijetí opatření pro zamezení opakování.

Zašlete nám sdělení