Pravidla provozu webových stránek Auto ESA

PRAVIDLA PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.AUTOESA.CZ A UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Majitelem a provozovatelem webových stránek provozovaných na doméně autoesa.cz (dále jen "Webové stránky“) je společnost AutoESA a.s., IČ: 25627538, se sídlem Praha 10, K Učilišti 170, PSČ: 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9725 (dále jen "Auto ESA").
  • Tato pravidla provozu webových stránek www.autoesa.cz a uživatelského účtu (dále jen „Pravidla“) upravují provoz Webových stránek a podmínky, za nichž společnost Auto ESA jednotlivým uživatelům navštěvujícím Webové stránky (dále jen „Uživatel“) umožňuje zřídit a používat uživatelský účet (dále jen „Profil“) umožňující nákup vozidel a dalšího zboží a služeb od společnosti Auto ESA. Využitím Webových stránek souhlasí Uživatel s těmito Pravidly.
  • Uživatelem může být fyzická osoba vystupující jako spotřebitel nebo jiná osoba; spotřebitelem je pro účely těchto Pravidel každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání jedná se společností Auto ESA. Jsou-li v těchto Pravidlech ustanovení hovořící o spotřebiteli, vztahují se pouze na osoby odpovídající uvedené definici.
  • Webové stránky, jejich obsah a celkový vzhled, včetně fotografií vozidel, které jsou na nich umístěny, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, k němuž majetková práva vykonává společnost Auto ESA. Webové stránky dále obsahují i vyobrazení ochranných známek, k nimž náleží užívací právo společnosti Auto ESA. Jakékoliv užití Webových stránek nebo jejich části jinak, než připouští platné a účinné právní předpisy a v jejich mezích tato Pravidla, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo dalšího zpracování bez souhlasu společnosti Auto ESA je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoli zásahy do obsahu Webových stránek nebo jejich charakteru, s výjimkou úkonů, které jsou Uživateli umožněny v rámci jeho Profilu.
  • Webové stránky obsahují zobrazení vozidel, která je společnost Auto ESA oprávněna nabízet k prodeji, případně také popis jiného zboží či služeb. Vystavení vozidel, zboží a popis služeb, které jsou uvedeny na Webových stránkách, nejsou nabídkou společnosti Auto ESA na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku na vystavení vozidel, dalšího zboží a popis služeb na Webových stránkách je vyloučeno.
  • Webové stránky je možné navštěvovat a prohlížet i bez zřízení Profilu. V případě, že je na Webových stránkách u konkrétního vozidla zobrazeno tlačítko „Koupit online“, umožňuje společnost Auto ESA Uživatelům koupi tohoto vozidla prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to pomocí zřízeného Profilu. Bez zřízení Profilu není koupě vozidla tímto způsobem možná.

 

 1. Zřízení Profilu
  • Uživatel si může zřídit Profil na základě registrace na webových stránkách. Pro zřízení Profilu je nutné uvést údaje označené jako povinné, tj. jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a zvolit si heslo. Společnost Auto ESA důrazně doporučuje Uživatelům, aby při registraci volili unikátní heslo, které nepoužívají k přihlášení do uživatelských účtů zřízených jinými subjekty a které je s ohledem na svou složitost dostatečně bezpečné a obtížně odhadnutelné pro jiné osoby. Při registraci je dále nutné potvrdit souhlas s těmito Pravidly a . Pro zřízení Profilu není nutné uvádět nepovinné údaje.
  • Zřízení Profilu bude dokončeno až poté, kdy Uživatel potvrdí oprávněnost používání uvedené e-mailové adresy tím, že klikne na odkaz, který mu bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
  • Zřízení Profilu není nijak zpoplatněno a nezavazuje Uživatele k nákupu zboží a služeb od společnosti Auto ESA.
  • Společnost Auto ESA je oprávněna dle svého uvážení odmítnout zřízení Profilu, a to zejména v případě, že má pochybnosti o skutečné totožnosti Uživatele nebo se jedná o Uživatele, který již v minulosti porušoval tato či jiná obdobná Pravidla.

 

 1. Používání Profilu
  • Do Profilu se Uživatel přihlašuje pomocí uživatelského jména, kterým je e-mailová adresa uvedená při registraci, a zadáním hesla. Uživatel je povinen své heslo uchovávat v bezpečí, utajovat jej a nesdělovat jej jiným osobám. Uživatel dále odpovídá za to, že svůj Profil bude využívat výhradně on a neumožní jeho užívání žádné další osobě.
  • V případě zneužití Profilu Uživatele třetí osobou z důvodů na straně Uživatele (zejména nedostatečně silné heslo, jeho prozrazení či odcizení) neodpovídá společnost Auto ESA za jakékoliv škody takto vzniklé, přičemž z právních jednání učiněných v rámci Profilu Uživatele bude ve smyslu § 431 občanského zákoníku vždy vůči společnosti Auto ESA zavázán výhradně Uživatel. Uživatel je povinen každé zjištěné zneužití Profilu bezodkladně nahlásit společnosti Auto ESA.
  • Uživatel má prostřednictvím Profilu možnost prohlížet vozidla v nabídce společnosti Auto ESA a vkládat je do garáže.
  • Uživatel se zavazuje při využívání Profilu dodržovat platné právní předpisy a dobré mravy.
  • Uživatel je povinen zadávat ve svém Profilu jen pravdivé a úplné informace o sobě a udržovat svoje osobní údaje v rámci Profilu aktuální.
  • Uživatel nesmí při užívání Profilu používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Webových stránek, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Uživatel dále nesmí vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz Webových stránek, nebo provádět jiné útoky na tyto Webové stránky. Uživatel nesmí Profil využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Webových stránek další Uživatele, zejména nesmí Webové stránky a servery společnosti Auto ESA zatěžovat automatizovanými požadavky.

 

 1. Zadání objednávky prostřednictvím Profilu
  • V případě zájmu o konkrétní vozidlo Uživatel po přihlášení do Profilu klikne u tohoto vozidla na tlačítko „Koupit online“ a doplní další údaje objednávky.
  • Po zadání doplněných osobních údajů Uživatel zvolí případné další doplňkové služby a uvede požadovaný způsob dodání a platby. Následně se Uživateli zobrazí souhrn objednávky a tlačítko „Nezávazně objednat“. Kliknutím na toto tlačítko Uživatel potvrzuje, že veškeré údaje uvedené o jeho osobě při vyplnění objednávky jsou pravdivé a že má zájem o koupi daného vozidla a dalšího zboží a služeb, nečiní však vůči Auto ESA závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Po odeslání nezávazné objednávky až do jejího vyřešení společností Auto ESA není možné dané vozidlo znovu vložit do košíku.
  • Společnost Auto ESA posoudí Uživatelovu nezávaznou objednávku, přičemž je oprávněna na ni dle svého uvážení reagovat zasláním závazného návrhu na uzavření kupní smlouvy, telefonickým kontaktem Uživatele pro projednání bližších podmínek kupní smlouvy a financování, případně je oprávněna na nezávaznou objednávku nereagovat vůbec nebo ji odmítnout. Pokud bude Uživatel v nezávazné objednávce požadovat financování nákupu úvěrem, kontaktuje nejprve společnost Auto ESA Uživatele telefonicky pro předjednání podmínek úvěru; tím není Uživatel nijak zavázán takový úvěr uzavřít.
  • V případě, že společnost Auto ESA zašle Uživateli do jeho Profilu smluvní dokumentaci k danému vozidlu a případným dalším požadovaným službám a zboží, včetně protokolu o stavu vozidla, činí tím ve vztahu k Uživateli závazný návrh na uzavření takové kupní smlouvy s Uživatelem uvedeným v návrhu. Platnost a závaznost tohoto návrhu je omezena na dobu 24 hodin od doručení dokumentace do Profilu Uživatele. Po tuto dobu neuzavře společnost Auto ESA kupní smlouvu na dané vozidlo s jinou osobou. Společnost Auto ESA je však oprávněna nabídku na uzavření kupní smlouvy odvolat i před uplynutím uvedené lhůty, pokud tak učiní před přijetím nabídky Uživatelem.
  • Uživatel přijme návrh společnosti Auto ESA na uzavření kupní smlouvy tak, že ve svém Profilu potvrdí přečtení a souhlas se všemi dokumenty, které obdržel ve vztahu ke své konkrétní nezávazné objednávce a klikne na pole „Závazně objednat“ ve svém Profilu. Podrobná úprava procesu uzavření kupní smlouvy je vždy uvedena ve smluvní dokumentaci doručované do Profilu Uživatele, přičemž pokud by se odchylovala od těchto Pravidel, vždy má přednost úprava uvedená ve smluvní dokumentaci doručené do Profilu.

 

 1. Zrušení Profilu
  • Profil Uživatele bude zrušen na jeho žádost. Společnost Auto ESA Profil Uživatele zruší bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto žádost od Uživatele obdrží.
  • Společnost Auto ESA je oprávněna zrušit Profil Uživatele, a to zejména v případě, že Uživatel porušuje tato Pravidla. O zrušení Profilu bude Uživatel informován na e-mailovou adresu uvedenou v Profilu.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Společnost Auto ESA negarantuje dostupnost a funkčnost Webových stránek a Profilu; ty tak mohou být dočasně nedostupné např. z důvodů údržby, havárie, vnějších vlivů apod.
  • Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při zřízení Profilu. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s registrací si hradí Uživatel sám, přičemž se neliší od základní sazby internetového či telefonického připojení dle sjednaných tarifů Uživatelova poskytovatele služeb.
  • Bez ohledu na výše uvedené může být kdykoliv z jakéhokoliv důvodu zrušen nebo omezen provoz Webových stránek a jednotlivé nebo veškeré Profily Uživatelů, a to bez jakékoli náhrady. Vzhledem k tomu společnost Auto ESA důrazně doporučuje Uživatelům, aby si smluvní dokumentaci zasílanou do Profilu uchovávali v případě uzavření smlouvy také na svých vlastních úložištích dat. Po zrušení Profilu však lze požádat společnost Auto ESA o zaslání kopie smluvní dokumentace k zakoupenému zboží a službám.
  • Společnost Auto ESA je oprávněna tato Pravidla kdykoliv měnit. Změny jsou pro Uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění na Webových stránkách, není-li uvedeno pozdější datum účinnosti. V případě, že Uživatel bude i po změně Pravidel dále využívat Webové stránky, platí, že se změnou Pravidel souhlasí. V případě nesouhlasu se změnou Podmínek je Uživatel oprávněn požádat o zrušení Profilu a jeho užívání ukončit. Změna Pravidel nemá vliv na již uzavřené kupní smlouvy.
  • Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, a pokud jde o povinnosti stanovené v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 daného zákona též obecní živnostenský úřad, příslušný podle umístění provozovny. Stížnosti spotřebitelů se pokusí společnost Auto ESA se spotřebitelem vyřešit nejprve vzájemnou dohodou. Jestliže se spor nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
  • Vztah Uživatele a společnosti Auto ESA se řídí právním řádem České republiky.

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti AutoESA a.s., IČ: 256 27 538, se sídlem Praha 10, K Učilišti 170, PSČ 102 00 (dále jen "správce"), aby v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") a souvisejícími právními předpisy, zpracovávala manuálně i automatizovaně v elektronické formě mnou poskytnuté osobní údaje (jméno a příjmení, telefon, email).
  • Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat výše uvedené osobní údaje za účelem zasílání marketingových obchodních sdělení.
  • Získané osobní údaje, správce nehodlá poskytnout žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu či třetím osobám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) budou použity k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím externích nástrojů spolupracujících společností (zpracovatelé osobních údajů).
  • Osobní údaje budou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování, nejdéle však po dobu 5 let.
  • Svůj souhlas poskytuji dobrovolně s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat na adrese databaze@autoesa.cz.
  • Beru na vědomí, že v případech a za podmínek stanovených Nařízením mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů k jinému správci.
  • Beru na vědomí, že mám:
   • právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování mých osobních údajů,
   • právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají,
   • právo na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelu zpracování,
   • právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se mě týkají a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením,
   • právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením,
   • právo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů v případech stanovených Nařízením,
   • právo získat osobní údaje, které se mě týkají, jež jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených Nařízením.
  • Dále beru na vědomí, že mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívám, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou mých osobních údajů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučené vozy